سبد خرید

جمع سبد : 0

کود باردهی درختان مثمر آذر سبزینه

مشخصات فنی

کود باردهی درختان مثمر آذر سبزینه

  • مشخصات فنی

  • ویژگیها
    محرک تبدیل گل به میوه و جلوگیری از ریزش میوه