سبد خرید

جمع سبد : 0

سانسوریا هانی

مشخصات فنی

سانسوریا هانی

 • توضیحات
  ممکن است گیاهان با سایزهای یکسان از نظر تعداد برگ و میزان تراکم با یکدیگر متفاوت باشند.
 • مشخصات

 • نور
  متوسط
 • آبیاری
  بین دو آبیاری خاک خشک شود
 • رطوبت
  نیاز ندارد
 • خاک
  ماسه و ریگ و خاک برگ
 • تغذیه
  سه هفته یکبار
 • وضعیت گل دهی
  گلدار