سبد خرید

جمع سبد : 0

دراسنا قرمز 3شاخه کوتاه

مشخصات فنی

دراسنا قرمز 3شاخه کوتاه

  • توضیحات
    ممکن است گیاهان با سایزهای یکسان از نظر تعداد برگ و میزان تراکم با یکدیگر متفاوت باشند.